هاست میزبانی (ابری)

50 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 50 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
100 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 100 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
200 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 200 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
300 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 300 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
500 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 500 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
1000 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 1000 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
2000 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 2000 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
3000 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 3000 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل
4000 مگابایت

فایروال سخت افزاری و نرم افزاری
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ گیری روزانه-هفتگی-ماهانه
نصب خودکار اسکریپت
استفاده از آنالیزگر امنیتی وبسایت
anti DDos

 • 4000 مگابایت
  فضا
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتا بیس
 • SSD هارد
 • Cpanel کنترل پنل