مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
پلان یک - ارسال ایمیل : 5000 عدد
ارسال به اینباکس
ارسال نامحدود و رایگان ایمیل
ساخت کمپین تبلیغاتی زماندار
امکان ایجاد و مدیریت خبرنامه
گزارش ایمیلهای ارسال شده
گزارش ایمیل های رسیده
گزارش ایمیل های باز شده
گزارش تعداد کلیک ها روی لینک ها
گزارش اسپم توسط دریافت کننده
گزارش دفعات باز شدن ایمیل
بانک ایمیل فعال و تفکیک شده
کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده بانک ایمیل18,000 تومان یکبار
پلان دو - ارسال ایمیل : 10000 عدد
ارسال به اینباکس
ارسال نامحدود و رایگان ایمیل
ساخت کمپین تبلیغاتی زماندار
امکان ایجاد و مدیریت خبرنامه
گزارش ایمیلهای ارسال شده
گزارش ایمیل های رسیده
گزارش ایمیل های باز شده
گزارش تعداد کلیک ها روی لینک ها
گزارش اسپم توسط دریافت کننده
گزارش دفعات باز شدن ایمیل
بانک ایمیل فعال و تفکیک شده
کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده بانک ایمیل30,000 تومان یکبار
پلان سه - ارسال ایمیل : 20000 عدد
ارسال به اینباکس
ارسال نامحدود و رایگان ایمیل
ساخت کمپین تبلیغاتی زماندار
امکان ایجاد و مدیریت خبرنامه
گزارش ایمیلهای ارسال شده
گزارش ایمیل های رسیده
گزارش ایمیل های باز شده
گزارش تعداد کلیک ها روی لینک ها
گزارش اسپم توسط دریافت کننده
گزارش دفعات باز شدن ایمیل
بانک ایمیل فعال و تفکیک شده
کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده بانک ایمیل45,000 تومان یکبار
پلان چهار - ارسال ایمیل : 30000 عدد
ارسال به اینباکس
ارسال نامحدود و رایگان ایمیل
ساخت کمپین تبلیغاتی زماندار
امکان ایجاد و مدیریت خبرنامه
گزارش ایمیلهای ارسال شده
گزارش ایمیل های رسیده
گزارش ایمیل های باز شده
گزارش تعداد کلیک ها روی لینک ها
گزارش اسپم توسط دریافت کننده
گزارش دفعات باز شدن ایمیل
بانک ایمیل فعال و تفکیک شده
کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده بانک ایمیل60,000 تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (89.187.178.97) وارد شده اید.